Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Nova banka a.d. Banja Luka čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grad da je obustavljena isplata naknade manjinskim akcionarima.Dana 19.10.2021. godine, Cenralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka je obavješten od Okružnog privrednog suda u Banja Luci dopisom broj: 57 0 V 136886 21 V od 14.10.2021. godine da je manjinski akcionar Advantis broker a.d. Banja Luka podnio prijedlog da sud odredi primjerenu naknadu za prenos akcija.Članom 483d. stav 2. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) propisano je da će nadležni sud, ako je podnesen zahtjev da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu, o tome odmah obavijestiti Centralni registar radi obustavljanja isplate naknade manjinskim akcionarima.Isplata naknade manjinskim akcionarima emitenta Nova banka a.d. Banja Luka, čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grad, će se nastaviti po prijemu pravosnažne odluke Okružnog privrednog suda u Banja Luci.