Dana 27.09.2021. godine ističe rok od tri godine od dana prijema pravosnažnog rješenje Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 59 0 V 029413 16 V od 03.07.2017. godine kojim se odbija u cjelosti prijedlog predlagača/manjinskog akcionara Tomičić Davor iz Zagreba za utvrđivanje primjerene novčane naknade za prenos akcija i nastavka isplate naknade manjinskim akcionarima emitenta Vitinka a.d. Kozluk čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca “Sinovi i oci” d.o.o. Banja Luka. Članom 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade akcionara zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana pravosnažnosti odluke suda kojom se utvrđuje primjerena novčana naknanda, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose na budžet Republike Srpske.Centrali registar će primjenjujući odredbe Zakona o privrednim društvima Republike Srpske dana 28.09.2021. godine preostali novac prenijeti na budžet Republike Srpske.Pozivaju se svi manjinski akcionari emitenta Vitinka a.d. Kozluk koji do danas nisu isplaćeni po osnovu vlasništva na akcijama emitenta Vitinka a.d. Kozluk da dostave Centralnom registru podatke o broju svog bankovnog računa na koji žele da im se novac prenese a kako bi izbjegli zastaru prava na isplatu novčane naknade.Za upis bankovnog računa u Centralnom registru potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
  • ovjerena kopija identifikacionog dokumenta (lična karta ili pasoš) za punoljetna lica, ovjerena kopija rodnog lista za maloljetna lica uz kopiju lične karte jednog roditelja i
  • ovjerena kopija kartice bankovnog računa ili instrukcija banke, odnosno štedna knjižica za maloljetno lice, ukoliko nije moguće otvoriti tekući račun.
Sve detaljnije infornacije možete dobiti na broj telefona 051/348-710.