Podaci o osnovu za prenos

Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitenta

o prenosu akcija na otkupioca

Broj: 27/2019 od 28.03.2019. godine

Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar

057-0-Reg-19-001165 od 31.05.2019. god.

Podaci o emitentu

Naziv:

Fabrika obuće “FOMG” a.d. Mrkonjić Grad

Sjedište:         

Cara Lazara bb, Mrkonjić Grad

Matični broj:

01891855

Oznaka:

FOMG

Podaci o otkupiocu

Ime i prezime:

Bema d.o.o. Banja Luka

Adresa:        

Vojvode Pere Krece bb, Banja Luka

Podaci o prenosu akcija

Datum prenosa akcija

11.06.2019. godine

Cijena po akciji

0,1721 KM

NAPOMENA: SUDSKO PREISPITIVANJE NAKNADE

Član 438d. Zakona o privrednim društvima propisao je ako ponuđena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar, predložiti da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu. Isto  pravo manjinski akcionar ima, ako otkupilac naknadu nije isplatio pravilno (nije obračunao kamatu, nije uplatio puni iznos i drugo) kao i u slučaju ako primjerenu novčanu naknadu za akcije pojedinog manjinskog akcionara nije ponudio u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva bilo kog od preostalih akcionara društva.

Rok za sudsko preispitivanje naknade

do 01.07.2019. godine

NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE

Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.

Zastara prava

manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade

na dan 31.05.2022. godine