Podaci o osnovu za prenos
Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitenta
o prenosu akcija na otkupioca
Broj: 03-1487.5-12/17 od 20.12.2017. godine
Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar
057-0-Reg-18-000209 od 27.02.2018. god.
Podaci o emitentu
Naziv:
STANDARD AD PRNJAVOR
Sjedište:         
Jovana Dučića 2, Prnjavor
Matični broj:
01392042
Oznaka:
STRD
Podaci o otkupiocu
Ime i prezime:
DACCOMET AG
Adresa:        
Dufourstr. 107, 8008 Cirih, Švajcarska
Podaci o prenosu akcija
Datum prenosa akcija
19.04.2018. godine
Cijena po akciji
1,9613 KM
NAPOMENA: SUDSKO PREISPITIVANJE NAKNADE
 
Član 438d. Zakona o privrednim društvima propisao je ako ponuđena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar, predložiti da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu. Isto  pravo manjinski akcionar ima, ako otkupilac naknadu nije isplatio pravilno (nije obračunao kamatu, nije uplatio puni iznos i drugo) kao i u slučaju ako primjerenu novčanu naknadu za akcije pojedinog manjinskog akcionara nije ponudio u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva bilo kog od preostalih akcionara društva.
Rok za sudsko preispitivanje naknade
do 29.03.2018. godine
NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE
Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.
Zastara prava
manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade
na dan 27.02.2021. godine