Podaci o osnovu za prenos

Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitenta

o prenosu akcija na otkupioca

Broj: 09-XII/16 od 22.04.2016. godine

Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar

057-0-Reg-16-001104 od 18.07.2016. god.

Podaci o emitentu

Naziv:

ČAJAVEC-SPECIJALNA OPREMA AD BANJA LUKA

Sjedište:         

Jovana Dučića 25, Banja Luka

Matični broj:

01118978

Oznaka:

CJSO

Podaci o otkupiocu

Ime i prezime:

IMSS-TRADE DOO BANJA LUKA

Adresa:        

Aleja Svetog Save 25, 78000 Banja Luka

Podaci o prenosu akcija

Datum prenosa akcija

28.07.2016. godine

Cijena po akciji

0,62 KM

NAPOMENA: SUDSKO PREISPITIVANJE NAKNADE

 

Član 438d. Zakona o privrednim društvima propisao je ako ponuđena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o prenosu akcija kontrolnom akcionaru/otkupiocu u sudski registar, predložiti da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu. Isto  pravo manjinski akcionar ima, ako kontrolni akcionar/otkupilac naknadu nije isplatio pravilno (nije obračunao kamatu, nije uplatio puni iznos i drugo) kao i u slučaju ako primjerenu novčanu naknadu za akcije pojedinog manjinskog akcionara nije ponudio u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva bilo kog od preostalih akcionara društva.

Rok za sudsko preispitivanje naknade

do 17.08.2016. godine

NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE

Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.

Zastara prava

manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade

na dan 18.07.2019. godine