Podaci o osnovu za prenos
Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitenta
o prenosu akcija na otkupioca
Broj: 18/15 od 12.11.2015. godine
Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar
057-0-Reg-15-002834 od 02.03.2016. god.
Podaci o emitentu
Naziv:
GP “JEDINSTVO” AD GRADIŠKA
Sjedište:         
Patrijarha Gavrila Dožića 56, Gradiška
Matični broj:
01045725
Oznaka:
JDNS
Podaci o otkupiocu
Ime i prezime:
INTEGRAL INŽENJERING AD LAKTAŠI
Adresa:        
Majke Jugovića bb, Laktaši
Podaci o prenosu akcija

Datum prenosa akcija

01.04.2016. godine

Cijena po akciji

1,31 KM

NAPOMENA: SUDSKO PREISPITIVANJE NAKNADE

 

Član 438d. Zakona o privrednim društvima propisao je ako ponuđena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar, predložiti da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu. Isto  pravo manjinski akcionar ima, ako otkupilac naknadu nije isplatio pravilno (nije obračunao kamatu, nije uplatio puni iznos i drugo) kao i u slučaju ako primjerenu novčanu naknadu za akcije pojedinog manjinskog akcionara nije ponudio u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva bilo kog od preostalih akcionara društva.

Rok za sudsko preispitivanje naknade

do 01.04.2016. godine

NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE

Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.

Zastara prava

manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade

na dan 02.03.2019. godine