Podaci o   osnovu za prenos
Broj   i datum odluke Skupštine akcionara emitenta
o   prenosu akcija na otkupioca
Broj: 115 od 16.10.2015. godine
Broj   i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na   otkupioca u sudski registar
062-0-REG-15-000262 od 18.11.2015. god.
Podaci o emitentu
Naziv:
UT „LEOTAR“ AD TREBINJE
Sjedište:           
Obala Luke Vukalovića 1, Trebinje
Matični broj:
01091166
Oznaka:
LEOT
Podaci o otkupiocu
Ime i prezime:
BANKOM DOO BEOGRAD
Adresa:          
Nikole Tesle 30a, Beograd, Republika Srbija
Podaci o prenosu akcija
Datum   prenosa akcija
04.12.2015. godine
Cijena po akciji
1,0957   KM
NAPOMENA:   SUDSKO   PREISPITIVANJE NAKNADE
 
Član 438d. Zakona o privrednim društvima propisao je ako ponuđena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o   prenosu akcija kontrolnom akcionaru/otkupiocu u sudski registar, predložiti da sud   u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu. Isto pravo manjinski akcionar ima, ako kontrolni   akcionar/otkupilac naknadu nije isplatio pravilno (nije   obračunao kamatu, nije uplatio puni iznos i drugo) kao i u slučaju ako primjerenu novčanu naknadu za akcije pojedinog   manjinskog akcionara nije ponudio u   roku od 30   dana po prijemu zahtjeva bilo kog od   preostalih akcionara društva.
Rok za sudsko preispitivanje naknade
do 18.12.2015. godine
NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE   NAKNADE
Član 440. Zakona o privrednim   društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku   od tri (3) godine od dana   upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja   su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike   Srpske.
Zastara   prava
manjinskih   akcionara na isplatu novčane naknade
na dan 18.11.2018. godine