Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta DI “ŠIPOVO” AD ŠIPOVO na otkupioca

Podaci o osnovu za prenos

Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitenta o prenosu akcija na otkupioca

Broj: 76/15 od 09.05.2015. godine

Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar

057-0-Reg-15-001332 od 05.08.2015. god.

Podaci o emitentu

Naziv:

DI “ŠIPOVO” AD ŠIPOVO

Sjedište:         

Stepe Stepanovića bb, Šipovo

Matični broj:

01890808

Oznaka:

SPVO

Podaci o otkupiocu

Ime i prezime:

KOVAČ MILAN

Adresa:

Jovana Dučića 15, Šipovo

Podaci o prenosu akcija

Datum prenosa akcija

18.08.2015. godine

Cijena po akciji

0,19 KM

NAPOMENA: SUDSKO PREISPITIVANJE NAKNADE

Član 438d. Zakona o privrednim društvima propisao je ako ponuđena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar, predložiti da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu. Isto  pravo manjinski akcionar ima, ako otkupilac naknadu nije isplatio pravilno (nije obračunao kamatu, nije uplatio puni iznos i drugo) kao i u slučaju ako primjerenu novčanu naknadu za akcije pojedinog manjinskog akcionara nije ponudio u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva bilo kog od preostalih akcionara društva.

Rok za sudsko preispitivanje naknade

do 04.09.2015. godine

NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE

Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će se sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose na budžet Republike Srpske.

Zastara prava manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade

na dan 05.08.2018. godine