Podaci o   osnovu za prenos
Broj   i datum odluke Skupštine akcionara emitenta
o   prenosu akcija na otkupioca
Broj: 20909 od 11.12.2014. godine
Broj   i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na   otkupioca u sudski registar
057-0-REG-15-000949 od 22.06.2015. god.
Podaci o emitentu
Naziv:
FABRIKA   DUVANA AD BANJA LUKA
Sjedište:           
Kralja Petra I Karađorđevića 82, Banja Luka
Matični broj:
01101315
Oznaka:
FDBL
Podaci o otkupiocu
Ime i prezime:
BLAGOEVGRAD-BT AD
Adresa:          
Pokrovniško šose 1, Blagoevgrad, Bugarska
Podaci o prenosu akcija
Datum   prenosa akcija
30.06.2015. godine
Cijena po akciji
0,638   KM
NAPOMENA:   SUDSKO   PREISPITIVANJE NAKNADE
 
Član 438d. Zakona o privrednim društvima propisao je ako ponuđena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o   prenosu akcija na otkupioca u sudski registar, predložiti da sud u vanparničnom postupku   odredi primjerenu naknadu. Isto pravo   manjinski akcionar ima, ako otkupilac naknadu nije   isplatio pravilno (nije obračunao kamatu, nije uplatio puni iznos i drugo)   kao i u slučaju ako primjerenu novčanu   naknadu za akcije pojedinog manjinskog akcionara nije ponudio u   roku od 30   dana po prijemu zahtjeva bilo kog od   preostalih akcionara društva.
Rok za sudsko preispitivanje naknade
do 22.07.2015. godine
NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU   NOVČANE NAKNADE
Član 440. Zakona o privrednim   društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku   od tri (3) godine od dana   upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će se sredstva   koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose na budžet Republike   Srpske.
Zastara   prava
manjinskih   akcionara na isplatu novčane naknade
na dan 22.06.2018. godine