Podaci o osnovu za prenos
Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitentao prenosu akcija na otkupioca
Broj: 508/14 od 10.09.2014. godine
Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar
062-0-REG-14-000325 od 15.10.2014. god.
Podaci o emitentu
Naziv:
HERC GRADNJA AD BILEĆA
Sjedište:         
Poparina strana 22, Bileća
Matični broj:
01081349
Oznaka:
VIDU
Podaci o otkupiocu
Ime i prezime:
MARKET 99 DOO TREBINJE
Adresa:        
Kralja Petra I Oslobodioca 12, Trebinje
Podaci o prenosu akcija
Datum prenosa akcija
27.10.2014. godine
Cijena po akciji
2,34 KM
NAPOMENA: SUDSKO PREISPITIVANJE NAKNADE Član 438d. Zakona o privrednim društvima propisao je ako ponuđena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o prenosu akcija kontrolnom akcionaru/otkupiocu u sudski registar, predložiti da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu. Isto pravo manjinski akcionar ima, ako kontrolni akcionar/otkupilac naknadu nije isplatio pravilno (nije obračunao kamatu, nije uplatio puni iznos i drugo) kao i u slučaju ako primjerenu novčanu naknadu za akcije pojedinog manjinskog akcionara nije ponudio u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva bilo kog od preostalih akcionara društva.
Rok za sudsko preispitivanje naknade
do 14.11.2014. godine
NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADEČlan 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.
Zastara prava manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade
na dan 15.10.2017. godine