Podaci o osnovu za prenos
Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitenta o prenosu akcija na otkupioca
Broj: 66/13 od 25.01.2013. godine
Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar
061-0-Reg-13-000 059 od 05.03.2013. god.
Podaci o emitentu
Naziv:
JAHORINA OSIGURANJE
VIENNA INSURANCE GROUP AD PALE
Sjedište:
Svetosavska br. 24, 71420 Pale
Matični broj:
01755927
Oznaka:
SODJ-P-A
Podaci o otkupiocu
Naziv:
Vienna Insurance Group AG Beč
Adresa:
Schottenring 30, Beč
Podaci o prenosu akcija
Datum prenosa akcija
28.03.2013.  godine
Cijena po akciji
110,00 KM
NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE
Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.
Zastara prava manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade na dan
na dan 05.03.2016. godine