Podaci o osnovu za prenos
Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitenta o prenosu akcija na otkupioca
Broj: 95/12-2 od 18.12.2012. godine
Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar
057-0-Reg-13-000082 od 25.02.2013. god.
Podaci o emitentu
Naziv:
SAMAČKI SMJEŠTAJ AD BANJA LUKA
Sjedište:
Stevana Prvovjenčanog br. 1, Banja Luka
Matični broj:
01078887
Oznaka:
SAMS
Podaci o otkupiocu
Ime i prezime:
ĐURIĆ BORKO
Adresa:
Aleja svetog Save 15, Banja Luka
Ime i prezime:
JANKOVIĆ BRANE
Adresa:
Isidore Sekulić 26, Banja Luka
Podaci o prenosu akcija
Datum prenosa akcija
11.04.2013. godine
Cijena po akciji
0,38 KM
NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE
Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.
Zastara prava manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade na dan
na dan 25.02.2016. godine