Podaci o osnovu za prenos
Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitenta o prenosu akcija na otkupioca
Broj: SK-3/12 od 10.12.2012. godine
Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar
057-0-Reg-12-003088 od 25.12.2012. god.
Podaci o emitentu
Naziv:
VETERINARSKA STANICA AD KNEŽEVO
Sjedište:
Rajka Dukića bb, 78230 Kneževo
Matični broj:
01109316
Oznaka:
VSKN
Podaci o otkupiocu
Ime i prezime:
PIKELJA RAJKO
Adresa:
Gavrila Principa bb, Kneževo
Podaci o prenosu akcija
Datum prenosa akcija
22.01.2013. godine
Cijena po akciji
0,2995 KM
NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE
Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.
Zastara prava manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade na dan
na dan 25.12.2015. godine