Podaci o osnovu za prenos
Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitenta o prenosu akcija na otkupioca
Broj: SK-Vn III-4/12 od 29.10.2012. godine
Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar
059-0-Reg-12-000 928 od 25.12.2012. god.
Podaci o emitentu
Naziv:
BIJELJINA PUT AD BIJELJINA
Sjedište:
Baje Pivljanina bb, Bijeljina
Matični broj:
01259393
Oznaka:
BNPT
Podaci o otkupiocu
Ime i prezime:
ĆORIĆ SRĐAN
Adresa:
Ugljevik bb, Ugljevik
Podaci o prenosu akcija
Datum prenosa akcija
16.01.2013. godine
Cijena po akciji
1,05 KM
NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE
Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.
Zastara prava manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade na dan
na dan 25.12.2015. godine