Podaci o osnovu za prenos
Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitenta o prenosu akcija na otkupioca
Broj: 190-01/12 od 03.09.2012. godine
Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar
60-0-Reg-12-000 749 od 11.10.2012. god.
Podaci o emitentu
Naziv:
OZRENTURIST AD DOBOJ
Sjedište:
Kneza Lazara 2, Doboj
Matični broj:
01257323
Oznaka:
OZTU
Podaci o otkupiocu
Naziv:
BMD KOMERC DOO DOBOJ
Adresa:
Vidovdanska bb, Doboj
Podaci o prenosu akcija
Datum prenosa akcija
23.10.2012. godine
Cijena po akciji
0,10 KM
NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE
Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.
Zastara prava manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade na dan
na dan 11.10.2015. godine