Podaci o osnovu za prenos
Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitenta o prenosu akcija na otkupioca
Broj: SK-Iv-03/12 od 18.01.2012. godine
Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar
059-0-Reg-12-000 193 od 03.04.2012. god.
Podaci o emitentu
Naziv:
RUDING AD UGLJEVIK
Sjedište:
Trg Draže Mihajlovića 2, Ugljevik
Matični broj:
01154982
Oznaka:
RUDI
Podaci o otkupiocu
Naziv:
BIJELJINA PUT AD BIJELJINA
Adresa:
Baje Pivljanina bb, Bijeljina
Podaci o prenosu akcija
Datum prenosa akcija
30.05.2012. godine
Cijena po akciji
0,60 KM
NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE
Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.
Zastara prava manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade na dan
na dan 03.04.2015. godine