Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.12.2021 do 31.12.2021
 Redni broj
 Oznaka
HOV
 Naziv
emitenta
 Vrijednost
transakcija
%učešća u
saldiranom prometu
1 KMCB-R-A KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA 43.028.262,00 78,70
2 RSRS-O-P REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 2.601.860,41 4,76
3 RSRS-O-F REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 2.236.170,51 4,09
4 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 1.814.003,58 3,32
5 RFUM-R-A RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA 1.500.798,02 2,74
6 RSRS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.252.228,64 2,29
7 RSRS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 654.250,11 1,20
8 METL-R-A METAL AD GRADIŠKA 378.239,40 0,69
9 RSBD-O25 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 318.025,48 0,58
10 RSDS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 278.291,76 0,51
11 Ostale HOV OSTALE HOV 612.491,36 1,12
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 54.674.621,27 100,00%
 hov top 10 12 2021