Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.08.2021 do 31.08.2021
 Redni broj
 Oznaka
HOV
 Naziv emitenta
 Vrijednost
transakcija
%učešća u
saldiranom prometu
1 RSBD-O-N REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 9.548.852,01 53,53
2 RSBD-O-T REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 4.413.985,99 24,75
3 RSDS-O-I REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.909.888,51 10,71
4 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 526.568,36 2,95
5 PSVN-R-A POSAVINA AD SRBAC 500.692,50 2,81
6 RSDS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 123.096,48 0,69
7 RSRS-O-N REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 118.894,62 0,67
8 RSRS-O-M REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 112.511,33 0,63
9 DBRM-R-A TP DUBIÈKI ROBNI MAGAZIN AD KOZARSKADUBICA 101.202,47 0,57
10 MDPF-O-A MKD PRO FIN DOO ISTOÈNO SARAJEVO 91.811,26 0,51
11 Ostale HOV OSTALE HOV 389.299,57 2,18
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 17.836.803,10 100,00%
 hov top 10 08 2021