Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.06.2021 do 30.06.2021
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta  Vrijednost transakcija
%učešća u
saldiranom prometu
1 RSBD-O02 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 5.109.952,05 36,58
2 RSRS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.593.474,68 11,41
3 RSRS-O-C REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.389.812,67 9,95
4 RSRS-O-A REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.205.297,27 8,63
5 RSBD-O-N REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.031.738,71 7,38
6 RSBD-O08 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.024.964,38 7,34
7 RSRS-O-K REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 644.128,47 4,61
8 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 423.567,24 3,03
9 RSRS-O-M REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 385.692,80 2,76
10 RSRS-O-N REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 279.303,11 2,00
11 Ostale HOV OSTALE HOV 883.198,82 6,31
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 13.971.130,20 100,00%
 hov top 10 06 2021