Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.08.2019 do 31.08.2019
Redni broj Oznaka HOV Naziv emitenta
Vrijednost
transakcija
% učešća u saldiranom
prometu
1 PIBB-R-D PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK AD SLOBOMIR BIJELJINA 4.060.203,67 44,08
2 NOVB-R-E NOVA BANKA AD BANJA LUKA 1.516.158,46 16,46
3 RSDS-O-H REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 618.091,49 6,71
4 DROS-R-A DRINA OSIGURANJE AD MILIĆI 500.200,00 5,43
5 RSBD-O08 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 377.515,00 4,10
6 FTRP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND 352.516,27 3,83
7 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 341.207,84 3,70
8 RSRS-O-F REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 314.092,26 3,41
9 MMSP-U-A DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 162.363,37 1,76
10 HEDR-R-A MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD 132.364,72 1,44
11 Ostale HOV OSTALE HOV 836.235,68 9,08
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 9.210.948,76 100,00%
 hov top 10 08 2019