Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.04.2008. do 30.04.2008. godine

Redni brojOznaka HOVNaziv Vrijednost transakcija% od ukupnog redovnog prometa
1TLKM-R-ATELEKOM SRPSKE AD B.LUKA
1.081.146,00
11,48%
2HPAL-R-APALAS AD B.LUKA
806.218,44
8,56%
3TRZN-R-ATRŽNICA AD B.LUKA
688.292,48
7,31%
4RSDS-O-AREPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja
638.751,72
6,78%
5RNAF-R-ARAFINERIJA NAFTE AD SRPSKI BROD
502.905,85
5,34%
6ZPTP-R-AZEPTER FOND AD B.LUKA
475.693,06
5,05%
7BOKS-R-ABOKSIT AD MILIĆI
397.220,50
4,22%
8KRIP-R-AZIF KRISTAL INVEST FOND AD B.LUKA
340.296,41
3,61%
9EINP-R-AEUROINVESTMENT FOND AD B.LUKA
300.214,89
3,19%
10INVP-R-AZIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA
265.519,46
2,82%
11 OSTALE HOV
3.921.323,83
41,64%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
9.417.582,64
100,00%


HoV sa najvećim prometom u redovnoj trgovini - april 2008. god.