Dana 02.11.2018. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake EINP-R-A, emitenta ZAIF „Euroinvestment fond“ - u preoblikovanju a.d. Banja Luka, MB: 01956795.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je zbog postupka potpunog preoblikovanja.