Centralni registar je dana 02.11.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:

Naziv emitenta DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Lukau ime i za račun OAIF sa javnom ponudom „Euroinvestment Fond“
Sjedište emitenta Njegoševa 50, Banja Luka
Matični broj emitenta 107000136760017
Identifikacioni broj fonda kod KHOV RS JP-A-15
Vrsta hartije udio u OIF
Lokalna oznaka hartije EIOP-U-A
Broj hartija 1.082.447
Nominalna vrijednost hartije bez nominalne vrijednosti
Redni broj i tip emisije prva emisija,osnivanje otvorenog investicionog fonda
ISIN kod BA100EIOPUA9
CFI kod EUOGSR