Centralni registar je dana 05.10.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa slijedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta Opština Kotor Varoš
Sjedište emitenta Cara Dušana bb, 78220 Kotor Varoš
Matični broj emitenta 01017322
Vrsta hartije obveznica
Lokalna oznaka hartije OKRZ-O-A
Broj hartija 50.000
Nominalna vrijednost hartije 100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 5.000.000,00 KM
Redni broj i tip emisije druga emisija obveznica, javna ponuda
ISIN kod BA100OKRZOA9
CFI kod DBFSBR
Rok dospijeća 05.10.2028.
 
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-UP-31-437-7/18 od  27.09.2018. godine.