Centralni registar je dana 31.07.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:

 

Naziv emitenta NOVA BANKA ad Banja Luka
Sjedište emitenta Kralja Alfonsa XIII 37/A Banja Luka
Matični broj emitenta 01753312
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije NOVB-R-Е
Broj hartija 8.363.362
Nominalna vrijednost hartije      1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije     8.363.362,00 KM
Redni broj i tip emisije XXVIII emisija hov/XXII emisija akcija-povećanje osnovnog kapitala, pretvaranje  neraspoređene dobiti u osnovni kapital
ISIN kod BA100NOVBRE1
CFI kod ESVUFR
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 134.637.768,00 KM.Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske  rješenje broj: 01-UP-31-413-1/18 од 19.07.2018. godine.