Centralni registar je dana 27.07.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:

 

Naziv emitenta Prijedorčanka ad Prijedor   
Sjedište emitenta Brezičani bb, Prijedor
Matični broj emitenta 01496379
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije PDNK-R-A
Broj hartija 8.289.012
Nominalna vrijednost hartije 1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 012,00 KM
Redni broj i tip emisije peta emisija, smanjenje osnovnog kapitala
ISIN kod BA100PDNKRA5
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi  8.289.012,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske rješenje broj 01-UP-31-401-1/18 od  12.07.2018. godine.