PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK AD SLOBOMIR BIJELJINA - Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "PIB Broker" prestalo je članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Odluku o prestanku članstva u Centralnom registru Upravni odbor je donio 25.06.2012. godine,  a na osnovu te odluke direktor je 26.06.2012. godine donio Rješenje o prestanku članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.