INTESA SAN PAOLO BANKA DD Bosna i Hercegovina, kao kastodi banka, isključena je iz članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Odluku o isključenju iz članstva u Centralnom registru Upravni odbor je donio 21.03.2012. godine, na osnovu te odluke direktor je 21.03.2012. godine donio rješenje o isključenju iz članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti, na period do tri mjeseca od dana donošenja navedenog rješenja.