Odluka o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka - Prečišćen tekst objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 71/11.
Na internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti u rubrici Propisi i obrasci dostupan je tekst Odluke.