Na osnovu člana 17. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka (Službeni glasnik Republike Srpske broj 53/11) izrađen je  Prečišćen tekst Odluke o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka.
Na internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti u rubrici Propisi i obrasci dostupan je tekst Odluke.