Poštovani korisnici,

Pozivamo vas da nam dostavite podatke o vašoj e-mail adresi, kako bi Centralni registar izvode o stanju na računu za vlasnike koji su u toku mjeseca imali promjenu stanja na vlasničkom računu, mogao dostaviti putem elektronske pošte.

Opredijelili smo se na ovakav način komunikacije sa vama slijedeći trendove u elektronskoj sferi poslovanja, smatrajući da je kao takav, efikasniji, brži i sigurniji. U tom smislu molimo da popunite obrazac u prilogu i dostavite ga na našu adresu: Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka, Ul. Sime Šolaje br. 1, 78000 Banja Luka, kako bi bili u mogućnosti da što prije pristupimo realizaciji ove usluge i da vam obavještenje o promjenama na vlasničkom računu dostavimo elektronskim putem.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti: za domaće fizičko lice ovjerena kopija lične karte, za strano fizičko lice ovjerena kopija pasoša, za domaće pravno lice ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra, za strana pravna lica, kopija izvoda iz sudskog ili drugog nadležnog registra ovjerena od strane nadležnog organa te države.

Ujedno vas podsjećamo da je Centralni registar još 2007. godine omogućio pristup vlasničkom računu i putem usluge „Moj portfelj“, čijim je korisnicima omogućeno da elektronskim putem pristupe svom računu i izvrše uvid u stanje svih hartija od vrijednosti koje posjeduju na posljednji dan saldiranja, kao i procjenu trenutne vrijednosti portfelja. Detaljnije informacije o ovoj usluzi koju pruža Centralni registar možete pronaći na internet stranici: www.crhovrs.org.

Zahvalni na saradnji.


Centralni registar hartija od vrijednosti AD
Banja Luka

PREUZMITE:

 

Zahtjev Centralnom registru hartija od vrijednosti AD Banja Luka za dostavljanje izvoda o stanju na računu hartija od vrijednosti putem e-mail-a (41.5 kB)