Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra
hartija od vrijednosti AD Banja Luka objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 41/10 i stupa na snagu 25. maja 2010. godine.
 
Na internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti u rubrici Propisi i obrasci dostupan je tekst odluke.