"INTESA SANPAOLO BANKA" DD Sarajevo, kao kastodi banka, primljena je u članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.

Odluku o prijemu u članstvo u Centralnom registru Upravni odbor je donio 23.03.2009. godine, na osnovu te odluke direktor je 24.03.2009. godine donio Rješenje o prijemu u članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.