Brokersko dilerskom društvu "KBC Securities" a.d. Banja Luka, po njegovom zahtjevu, a na osnovu rješenja Komisije za hartije od vrijednosti RS br: 01-UP-051-796/09 o prestanku važenja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti i odluke Upravnog odbora Centralnog registra o izricanju mjere isključenja, prestalo je članstvo u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti kod Centralnog registra.