Preduzeću EQUIS INVESTMENTS a.d., Banja Luka, po njegovom zahtjevu, prestalo je članstvo u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti kod Centralnog registra.