Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Šipad ad Doboj da sa danom 17.06.2017. godine ističe rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupioca u sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade a neisplaćena sredstva se prenose na budžet Republike Srpske. 

Članom 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade akcionara zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose na budžet Republike Srpske.

 
Centrali registar će primjenjujući Zakonsku odredbu dana 19.06.2017. godine preostali novac prenijeti na budžet Republike Srpske.
 
Pozivaju se svi manjinski akcionari emitenta Šipad ad Doboj koji do danas nisu isplaćeni po osnovu vlasništva na akcijama emitenta Šipad ad Doboj da dostave Centralnom registru podatke o broju svog bankovnog računa na koji žele da im se novac prenese a kako bi izbjegli zastaru prava na isplatu novčane naknade.
 
Za upis bankovnog računa u Centralnom registru potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 
ovjerena kopija identifikacionog dokumenta (lična karta ili pasoš) za punoljetna lica, ovjerena kopija rodnog lista za maloljetna lica uz kopiju lične karte jednog roditelja i
 
ovjerena kopija kartice bankovnog računa ili instrukcija banke, odnosno štedna knjižica za maloljetno lice, ukoliko nije moguće otvoriti tekući račun.
 
Sve detaljnije infornacije možete dobiti na broj telefona 051/348-710.