21.03.2017. godine stupa na snagu novi Pravilnik o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti, objavljen u službenom glasniku Republike Srpske broj 25/17 od 13.03.2017. godine.
 

 

 

U istom službenom glasniku objavljena je i nova Odluka o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka.