ZEPTER BROKER AD BANJA LUKA prestalo je članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.

Odluku o prestanku članstva u Centralnom registru Upravni odbor je donio 31.03.2016. godine, a na osnovu te odluke direktor je 01.04.2016. godine donio rješenje o prestanku članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.