BANKA SRPSKE AD BANJA LUKA – ODJELJENJE ZA POSLOVANJE SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI
 

isključena je iz članstva u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.

Rješenje o isključenju iz članstva u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti doneseno je 07.03.2016. godine.