Pavlović International Bank, a.d., Slobomir, Bijeljina - Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „PIB Broker“ primljeno je u Centralni registar kao član u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti kod Centralnog registra sa danom 29.08.2008. godine.