Privrednom društvu Sparkasse bank dd Sarajevo - kastodi banka prestalo je članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Odluku o prestanku članstva u Centralnom registru Upravni odbor je donio 18.12.2015. godine, a na osnovu te odluke direktor je 18.12.2015. godine donio rješenje o prestanku članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.