Privrednom društvu Bobar banka ad Bijeljina-Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Bobar broker, prestalo je članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Odluku o prestanku članstva u Centralnom registru Upravni odbor je donio 17.02.2015. godine, a na osnovu te odluke direktor je 17.02.2015. godine donio rješenje o prestanku članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.