Na tržištu kapitala Republike Srpske uspješno je implementiran prelazak na novi kraći ciklus poravnanja T+2 od 01.01.2015. godine.
 
Poravnanje predstavlja izvršenje obaveza iz poslova zaključenih na berzi, odnosno prenos hartija od vrijednosti sa prodavca na kupca praćeno prenosom novčanih sredstava sa kupca na prodavca.
Skraćenje ciklusa poravnanja sa T+3 na T+2 znači da će se obaveze iz poslova zaključenih na berzi izvršavati u roku od dva radna dana od dana zaključenja posla na berzi umjesto dosadašnja tri radna dana.
Kraći ciklus poravnanja će skratiti vrijeme izloženosti riziku učesnika u transakciji (counterparty risk) i smanjiti troškove angažovanog kapitala za pokriće ciklusa trgovanja za jednu trećinu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Kraći ciklus poravnanja T+2 će tržište učiniti bržim i efikasnijim te omogućiti investitorima brže reinvestiranje sredstava i bolje upravljanje kapitalom.
U skladu sa novom regulativom Evropske Unije od 6. oktobra 2014. godine, na kraći ciklus poravnanja T+2 prešlo je 29 evropskih tržišta.
Harmonizacija domaće regulative sa regulativom EU omogućila je Centralnom registru prelazak na kraći ciklus poravnanja T+2.
Skraćenje ciklusa poravnanja proisteklo je iz permanentnog unapređenja regulative i prakse na tržištu kapitala Republike Srpske i pozitivno će doprinijeti stvaranju konkurentnijeg investicionog ambijenta na
tržištu kapitala Republike Srpske.
 
 
Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banjaluka