Privrednom društvu Banka Srpske ad Banja Luka - kastodi banka prestalo je članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Odluku o prestanku članstva u Centralnom registru Upravni odbor je donio 10.10.2014. godine, a na osnovu te odluke direktor je 10.10.2014. godine donio rješenje o prestanku članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.