PRIVREDNO DRUŠTVO NLB BANKA DD TUZLA - KASTODI BANKA  prestalo je članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Odluku o prestanku članstva u Centralnom registru Upravni odbor je donio 24.01.2013. godine,  a na osnovu te odluke direktor je 25.01.2013. godine donio Rješenje o prestanku članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.