Na osnovu člana 35. stav 1. tačka 10. u vezi sa članom 38. stav 1. Statuta (SG RS, br. 71/11, 93/11, 81/12 i 7/13 – prečišćen tekst), Upravni odbor  r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

I    Osnov i postupak

U skladu sa članom 201. stav 5. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, izbor direktora vrši se na osnovu prethodno provedenog javnog konkursa. 

 U skladu sa članom  35. tačka 10. i članom 38. stav 1. Statuta Društva, Upravni odbor bira i razrješava direktora na osnovu prethodno raspisanog konkursa.

U skladu sa članom 201. stav 7. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i članom 38. stav 4. Statuta, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske daje saglasnost na izbor i imenovanje direktora Centralnog registra.

         

II   Poslovi  
     Nadležnosti direktora utvrđene su članom 39. Statuta Društva.
III   Mandat  
      Imenovanje direktora vrši se na mandatni period od 5 (pet) godina.

        

IV    Status

          Prava po osnovu rada, obim prava i način njihovog ostvarivanja bliže se uređuje  ugovorom o radu koji se zaključuje između imenovanog kandidata i Upravnog odbora. Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme, sa ograničenim trajanjem mandata u skladu sa tačkom III ovog konkursa. Kandidat koji bude imenovan dužan je dostaviti dokumentaciju potrebnu za zaključivanje ugovora o radu u skladu sa Zakonom o radu.

V   Uslovi

 1. Za direktora može da bude imenovano lice koje ispunjava sljedeće posebne uslove:
 2. a) visoka stručna sprema odnosno završen prvi ciklus četverogodišnjeg studija sa najmanje 240 ECTS bodova, ako se lice obrazovalo po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu, ekonomskog ili pravnog smjera;
 3. b) 5 (pet) godina radnog staža u oblasti tržišta kapitala;
 4. v) odgovarajuće stručno znanje i lična svojstva koja ga čine dostojnim za obavljanje ove funkcije;
 5. g) poznavanje engleskog jezika;
 6. d) poznavanje rada na računaru;

                      

 1. Članovi Upravnog i Nadzornog odbora i direktor Centralnog registra ne mogu:
 2. a) biti u međusobnom srodstvu ili braku,
 3. b) biti lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv službene dužnosti i za krivično djelo propisano Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ili im je izrečena ili traje mjera zabrane obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti,
 4.          v) posjedovati direktno ili indirektno više od 5% udjela u osnovnom    kapitalu pravnih lica kojima Komisija za hartije od vrijednosti daje dozvolu za obavljanje poslova,
 5. g) obavljati djelatnosti ili sprovoditi aktivnosti koje su u suprotnosti sa načelima zaštite investitora, samostalnosti i nepristrasnosti rada Centralnog registra.

VI  Potrebna dokumenta

           Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da dostave sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

-          biografija sa podacima o dosadašnjem radu i kretanju u službi;  

-          ovjerena kopija diplome - dokaz za uslov iz tačke V pod 1. a);

-          uvjerenje o radnom stažu - dokaz za uslov iz tačke V pod 1. b);

-          izjava o ispunjavanju uslova iz tačke V pod 1. v), g), d);

-          izjava da ne postoje smetnje iz tačke V pod 2. a), v) i g).

Dokaz da ne postoje smetnje iz tačke V pod 2. b) pribavlja Društvo po službenoj dužnosti.     

VII  Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, a čija je prijava uredna i blagovremena, Upravni odbor će obaviti razgovor na koji će kandidati biti blagovremeno pozvani.   

VIII   Objavljivanje konkursa

           Ovaj konkurs se objavljuje na internet stranici Društva.

IX    Rok za podnošenje prijava

           Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

           Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

           Prijave se dostavljaju direktno na protokol Centralnog registra ili poštom na adresu: Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka, 78000 Banja Luka, Sime Šolaje 1, sa naznakom ''Konkurs za direktora - za Upravni odbor''.

             

 Broj: UO-14067/18  
 Banja Luka, 02.11.2018. godine                                        

 Predsjednik Upravnog odbora

 Prof. dr Zoran Babić, dipl. ekonomista,sr