U skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava Centralni registar obavlja niz poslova u vezi sa preuzimanjima akcionarskih društava. Poslovi koji se obavljaju u Centralnom registru se odnose na deponovanje akcija u postupku preuzimanja i prenos deponovanih akcija, odnosno prenos i plaćanje akcija koje su predmet prinudne prodaje u postupku preuzimanja akcionarskih društava u postupcima gdje su predmet deponovanja akcija emitenata sa prostora Brčko Distrikta BiH, a koji su registrovani u Centralnom registru.