Oznaka emitenta Naziv vlasnika HOV Procentualno učešće u osnovnom kapitalu Procentualno učešće u akcijama sa pravom glasa Stanje na dan