Payday Loans In Virginia. If you have already decided to take Levitra For Sale, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

DU IF ADVANTIS CAPITAL MANAGEMENT AD BANJA LUKA, druga emisija, povećanje osnovnog kapitala Štampa
19.01.2009 08:42

Centralni registar je dana 16.01.2009. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa slijedećim podacima i karakteristikama:

Naziv emitenta DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA ADVANTIS CAPITAL MANAGEMENT AD BANJA LUKA
Sjedište emitenta Pave Radana 49, Banja Luka
Matični broj emitenta 11020160
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije ADBD-R-A
Broj hartija 63.078
Nominalna vrijednost hartije 1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 63.078,00 KM
Redni broj i tip emisije Druga emisija – povećanje osnovnog kapitala - simultano osnovano a.d.
Ograničenja prava na hartiji nema
Rok trajanja ograničenja prava nema

 

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 263.078,00 KM. 

Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske  br. 01-UP-031-3312/08 od 08.08.2008. godine