personal loan . The main active actual substance of Levitra Professional online - Vardenafil does not affect the seminal fluid and is not addictive.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

AZIF U PREOBLIKOVANJU POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - upis zabrane, II emisija Štampa
04.05.2018 14:39

 

Centralni registar je primio zahtjev za registraciju hartije od vrijednosti, sa slijedećim podacima i karakteristikama:

 

Naziv emitenta
AZIF U PREOBLIKOVANJU
POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA
Sjedište emitenta
Svetozara Markovića br. 5, 78000 Banja Luka
Matični broj emitenta
01957503
Lokalna oznaka hartije
PLRP-R-A
Redni broj i tip emisije
druga emisija –
smanjenje osnovnog kapitala u postupku preoblikovanja
 
Centralni registar će dana 07.05.2018. godine, na računima vlasnika hartija od vrijednosti ovog emitenta, izvršiti upis zabrane prava raspolaganja navedenim akcijama, a blokada će trajati do okončanja postupka registracije u kojem će se izvršiti zamjena navedene hartije od vrijednosti hartijom od vrijednosti druge lokalne oznake i nominalne vrijednosti.